Inschrijfvoorwaarden

 • De deelnemer schrijft zich in voor een bijeenkomst door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het inschrijfgeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Direct bij inschrijving moet de betaling worden voldaan, tenzij anders vermeld.
 • Na ontvangst van de inschrijving wordt per e-mail een automatisch gegenereerde bevestiging van de inschrijving verzonden naar de deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de bijeenkomst, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de deelnemer, met in de aanhef het adres dat de deelnemer bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de deelnemer is pas compleet op het moment dat de organisatie de betaling heeft ontvangen.
 • De organisatie gaat vertrouwelijk om met alle informatie die haar door deelnemers ter beschikking wordt gesteld.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de organisatie:

De organisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van de organisatie uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst onvoldoende inschrijvingen zijn voor een bijeenkomst;
 • één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden;
 • de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst de organisatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van de organisatie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voor zover de organisatie de bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is de organisatie verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen.

Voor zover de deelnemer voorafgaand aan de bijeenkomst zijn (financiële) verplichtingen jegens de organisatie niet is nagekomen, is de organisatie gerechtigd de deelnemer toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de deelnemer desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

Annulering door de deelnemer:

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod van  bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van de organisatie
Gedurende 7 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de deelnemer reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de organisatie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.

Voor bijeenkomsten met een open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de organisatie ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de deelnemer.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst is de deelnemer aan de organisatie € 25,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst is de organisatie verplicht om het inschrijfgeld, onder aftrek van de administratiekosten, binnen 4 weken na afloop van de bijeenkomst retour te storten.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst of tijdens de bijeenkomst is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
 • Indien de deelnemer annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst en een vervanger voordraagt en de organisatie hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de deelnemer aan de organisatie € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de deelnemer annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst en de organisatie kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de deelnemer aan de organisatie € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van de organisatie. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van de organisatie bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.

Algemeen

 • De organisatie zal op vertrouwelijke wijze omgaan met de door de deelnemers verstrekte informatie.
 • Na afloop van de bijeenkomst zullen, indien sprekers hiervoor toestemming hebben gegeven, de hand-outs digitaal beschikbaar worden gesteld.
 • Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie materiaal te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen.