Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Terminologie
1.1. 
In het onderstaande zijn de algemene voorwaarden opgenomen van A Solution, gevestigd te Utrecht, verder te noemen “de opdrachtnemer”. De wederpartij, de opdrachtgever, wordt hieronder steeds aangeduid als “de opdrachtgever”.

2. Definities
2.1. 
Onder “de opdrachtgever” wordt begrepen de natuurlijke of rechtspersoon die aan “de opdrachtnemer” de opdracht heeft verstrekt tot het vervaardigen van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
2.2. Onder “het vervaardigen van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden” worden begrepen alle te leveren of geleverde diensten van “de opdrachtnemer” aan “de opdrachtgever”.

Geldigheid
3.1. 
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen “de opdrachtgever” enerzijds en “deopdrachtnemer” anderzijds. Zij vormen een integrerend deel van de overeenkomst.
3.2.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover deze tussen partijen uitdrukkelijkschriftelijk zijn overeengekomen.
3.3.  De algemene voorwaarden van “de opdrachtgever” worden door “de opdrachtnemer” uitdrukkelijk van de handgewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk door “de opdrachtnemer” zijn aanvaard.

Offertes / bevestigingen
4.1. 
Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen eenovereenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3. De opdracht aan “de opdrachtnemer” dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. Indien deopdracht alleen door “de opdrachtnemer” wordt bevestigd, en daarentegen door “de opdrachtgever” geenschriftelijk bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging partijen binden.

Klachten
5.1.  Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij “de opdrachtnemer” te worden ingediend en wel binnen acht dagen na levering van een opdracht dan wel na levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht.
5.2.  De aansprakelijkheid van “de opdrachtnemer” is beperkt tot het bedrag dat “de opdrachtnemer” op zijnassuradeur verhaalt.
5.3.  In geval van aansprakelijkheid van “de opdrachtnemer” zonder dat deze voor de schade verzekerd is, zal deschadevergoeding en de aansprakelijkheid niet verder gaan dan het bedrag dat bij de gebruikelijke welverzekering op de assuradeur zou worden verhaald. Daarbij geldt als maximum het (deel)factuurbedrag van de overeengekomen (deel)levering.
5.4.  Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, danwel tot niet betaling van de factuur.
5.5.  Indien mogelijk dient “de opdrachtgever” “de opdrachtnemer” in staat te stellen de schade te herstellen c.q. te beperken middels een nieuwe (deugdelijke) levering.
5.6.  “de opdrachtnemer” is, behoudens voor zover verzekerd, niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Betaling
6.1.  De factuurdatum, dan wel de omschrijving daarvan, zal in de opdracht c.q. de bevestiging worden vastgelegd. Tussentijdse facturering bij deelleverdiensten kan worden overeengekomen.
6.2.  Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij een kortere betalingstermijn is afgesproken. De betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
6.3.  Met betrekking tot de overeengekomen bedragen is “de opdrachtnemer” gerechtigd vooraf zekerheid te verlangen.
6.4.  Voor opdrachten die een langere bewerkingstermijn kennen, kan betaling in perioden worden overeengekomen, mits de bedragen en perioden vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.
6.5.  Indien “de opdrachtgever” één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is “de opdrachtgever” vanaf de vervaldatum aan “de opdrachtnemer” de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen te verhogen met 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is “de opdrachtgever” buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betalingen, met een minimum van € 100,00 excl. BTW, dan wat de werkelijk door “de opdrachtnemer” gemaakte incassokosten indien deze hoger zijn.

Facturering
7.1. 
Facturering vindt plaats na levering ingeval omtrent de facturering niets is overeengekomen.
7.2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede is te verstaan de levering van onderdelen van een samengesteldeopdracht, kan – voor dat deel – worden gefactureerd.

Annulering
8.1. 
Indien “de opdrachtgever” de overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullenpartijen te goeder trouw overleggen over de mogelijke vervanging van de opdracht door een andere, bijvoorbeeld op een andere datum, waardoor wederzijds zo min mogelijk kosten en schaden ontstaan. De reeds gemaakte kosten – en nog te maken kosten en schaden – waaraan door “de opdrachtnemer” niet meer kan worden ontkomen, worden door “de opdrachtgever” vergoed.
8.2. Indien “de opdrachtgever” een overeengekomen opdracht annuleert zonder dat de in lid 1 bedoelde vervanging tot stand wordt overeengekomen, is hij gebonden alle daaruit voor “de opdrachtnemer” voortvloeiende kosten en schaden, waaronder winstderving, te vergoeden.

Overmacht
9.1.  “De opdrachtnemer” is tijdens overmacht niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde vande met “de opdrachtgever” gesloten overeenkomst.
9.2.  Onder “overmacht” in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die uitvoering of tijdigeuitvoering van de opdracht redelijkerwijs belemmeren, zoals onder andere, maar niet beperkt tot:
oorlog en oproer;
brand;
ziekte of ongeval
regeringsmaatregelen;
stakingen of werkonderbrekingen;
het verloren gaan van instructies en/of materialen;
niet (tijdige) dan wel niet deugdelijke ontvangst van instructies en/of materialen van “de opdrachtgever”; en voorts alle omstandigheden buiten schuld van “de opdrachtnemer”, die uitvoering of tijdige uitvoering van de overeenkomst door “de opdrachtnemer” redelijkerwijs belemmeren.
9.3.  “De opdrachtnemer” heeft het recht in geval van overmacht de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.4.  “De opdrachtgever” is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Afname
10.1. 
De verstrekte opdracht dan wel onderdeel van een samengestelde opdracht wordt direct na uitvoering door “deopdrachtnemer”, beschouwd door “de opdrachtgever” te zijn afgenomen. Adviesdiensten worden beschouwddirect te zijn afgenomen.

Wijzigingen
11.1. 
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door ofnamens “de opdrachtgever” aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop prijsopgave kan worden gerekend, worden “de opdrachtgever” in rekening gebracht. Veranderingen daarentegen welke vermindering van de kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
11.2.  Door “de opdrachtgever”, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door “de opdrachtgever” tijdig en schriftelijk aan “de opdrachtnemer” ter kennis worden gebracht. Zijn ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van “de opdrachtgever”.
11.3.  Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen leveringstijd door “de opdrachtnemer” – buiten haar verantwoordelijkheid – worden overschreden.
11.4. Jaarlijks is “de opdrachtgever” gerechtigd haar prijzen te verhogen in overeenstemming met de CBS Dienstenprijsindex (DPI).

Aansprakelijkheid
12.1.
Voor onjuistheden in de opdracht of instructies aan “de opdrachtnemer” is “de opdrachtnemer” nietaansprakelijk.
12.2.  De tijdsduur die de opgedragen opdracht zal vergen, wordt slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijdingvan de tijdsduur kan “de opdrachtgever” nimmer aanspraak doen op annulering of schadevergoeding, behoudens indien ‘de opdrachtnemer” wist of behoorde te weten dat overschrijding voor “de opdrachtgever” onoverkomelijke moeilijkheden zou veroorzaken.
12.3.  Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege “de opdrachtgever” zijn toevertrouwd, moet “de opdrachtnemer” diezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Indien “de opdrachtgever” het risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor een verzekering zorg te dragen.

Auteursrechten
13.1. 
Op alle werken van “de opdrachtnemer” zijn van toepassing de bepalingen van de auteurswet 1912, zoalssedertdien gewijzigd.
13.2. Alle werken, in welke vorm dan ook, blijven materieel en geestelijk eigendom van “de opdrachtnemer”, tenzijuitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Diversen
14.1.
“De opdrachtnemer” heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of daarmede samenhangendewerkzaamheden te doen laten geschieden door derden. Ook hunnen aanzien gelden deze algemenevoorwaarden.

Toepassing recht bij geschillen
15.1. 
Op alle overeenkomsten van “de opdrachtnemer” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. In geval van collisie van deze algemene voorwaarden van “de opdrachtnemer” en (eventuele) algemenevoorwaarden van “de opdrachtgever” gaan de voorwaarden van “de opdrachtnemer” voor. In geval eencollisieregeling is opgenomen in de voorwaarden van “de opdrachtgever” wijkt die bepaling voor onderhavige.

Arbitrage
16.1. 
Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavigeovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage danwel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen.”

Geheimhouding
17.1. 
“De opdrachtnemer” verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat haar wordttoevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het totstandkomen van eenovereenkomst door “de opdrachtnemer” wordt verkregen.

Privacy
18.1. 
“De opdrachtnemer” hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uwpersoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met debepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. 
18.2. Doel van verwerkingVoor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan de services die A Solution biedt de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over onszelf. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).
18.3.  Klikgedrag en cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.
18.4.  Vastleggen en verwerking van gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij A Solution daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Uw rechten U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.
18.5.  Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy voorwaarden. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.
18.6.  Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op via info@asolution.nl.
18.7.  Disclaimer
De informatie en content op onze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. A Solution is niet verantwoordelijk voor enige schade die hieruit voort kan komen.

Versie september 2021